noscript-img

Rekrutacja szkolna 2024/25
Artykuł dodano dn. 05.02.2022 r. | autor: Administrator

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Grojcu
  ul. Bartosza Głowackiego 11, 32-566 Alwernia, telefon:
  12 283 11 50.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się poprzez e-mail e.urbanik@ewartbhp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustaw oraz aktów wykonawczych.
 5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na Szkołę przez przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana obowiązkowych danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.